POLITYKA PRYWATNOŚĆI

Polityka prywatności

Szanowni Państwo,
informujemy, że firma Studio Reklamy i Druku A2 Agnieszka Kluzek z siedzibą w
Krakowie przy ul. Kosiarzy 4, przetwarza informacje pozyskane bezpośrednio od podmiotu
danych lub pracowników podmiotu danych. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane,
które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych
osobowych.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w
szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony
danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać
informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14
RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której
dane dotyczą, czy też z innych źródeł.
W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: Studio
Reklamy i Druku A2 Agnieszka Kluzek NIP: 9452020359 REGON 120428506, wpisana do
rejestru ewidencji działalności gospodarczej.
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na
adres: ul. Kosiarzy 4, 30-731 Kraków lub email: agnieszka@a2studio.pl lub
biuro@a2studio.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować
pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Kosiarzy 4, 30-731 Kraków lub
email: agnieszka@a2studio.pl lub biuro@a2studio.pl
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)
(dalej również: „RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres
przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych w
celu realizacji umów sprzedaży, współpracy handlowej i transakcji gospodarczych.
4. Odbiorcami danych osobowych mogą być pracownicy lub współpracownicy
administratora danych, którzy powinni mieć dostęp do danych w związku z realizacją
umów sprzedaży i transakcji handlowych.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim, z wyjątkiem podmiotów
upoważnionych na podstawie przepisów prawa, kancelarii doradztwa podatkowego, z
którą współpracuje Administrator danych oraz firmom współpracującym w celu realizacji
umów sprzedaży, współpracy handlowej i transakcji gospodarczych, z którymi
Administrator danych ma podpisaną umowę powierzenia przetwarzania danych
osobowych jak również firmom kurierskim i świadczącym usługi transportowe w celu
dostarczenia przesyłki pod wskazany przez Państwo adres.
4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale jest niezbędne dla wykonania
zlecenia otrzymanego od podmiotu danych lub od pracowników podmiotu danych.
5. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej,
technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy
umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem,
wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Administrator zapewnia pełne bezpieczeństwo ze szczególnym uwzględnieniem prawa do
ochrony prywatności. W tym celu gromadzi tylko niezbędne minimum informacji
potrzebnych do realizacji umów sprzedaży, współpracy handlowej i transakcji
gospodarczych, otrzymanych od podmiotów danych czyli: imię, nazwisko, adres
wysyłkowy, numer telefonu, adres e-mail, dane do faktury. Zapewniamy, że do
zabezpieczenia powyższych danych stosujemy odpowiednie środki techniczne i
organizacyjne zapewniające adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku
związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu
prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych (prawo do bycia
zapomnianym),
– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
– przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Z powyższych praw można skorzystać poprzez:
– kontakt e-mailowy pod adresem: agnieszka@a2studio.pl lub biuro@a2studio.pl
– kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Kosiarzy 4 30-731 Kraków